မွန္ကန္ေသာအလုပ္ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာထား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္၊ ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ အမွား၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အမွန္တရားရိွသူမ်ားအား လူႀကီး၊ လူလတ္၊ လူရြယ္၊ လူငယ္ အားလံုးကို အစဥ္ေလးစားခ်စ္ခင္လွ်က္ စိတ္ထားတို႔ျဖင့္ ဒီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွ အားေပးေထာက္ခံ အတူလက္တဲြဖို႔ လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး မဂၤလာေပါင္းႏွင့္ျုပည့္စံုႏိုင္ၾကပါေစ ကိုျမေမာင္